De verzorging van dieren en die van ouderen, een vergelijking

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Algemeen / Blog

Bij gelegenheid van het 40 jarige jubileum van de Eerste vereniging van Vogelvrienden in Almere op 25 januari 2023 heeft de voorzitter van de Nederlandse bond van Vogelliefhebbers een feestrede uitgesproken. Wat zou het betekenen als in die tekst het woord dier(en) wordt vervangen door oudere(n). Is de ouderenzorg net zo goed gereguleerd?

De Nederlandse wetgeving voorziet, in het “Besluit houders van ouderen” in het benoemen van de zorgplicht voor ouderen. De wettekst geeft een zevental richtlijnen aan.

Degene die een ouderen verzorgt draagt er zorg voor dat de oudere:

 • wordt verzorgd door een persoon die beschikt over de voor die verzorging nodige kennis en vaardigheden;
 • slechts onder de hoede wordt gesteld van een persoon die kennelijk tot de verzorging in staat is;
 • die ziek of gewond lijkt onmiddellijk op passende wijze wordt verzorgd;
 • een toereikende behuizing heeft onder voldoende hygiënische omstandigheden;
 • een voor die oudere toereikende hoeveelheid gezond en voor de oudere
 • en de leeftijd geschikt voedsel krijgt toegediend op een wijze die past bij het ontwikkelingsstadium van de oudere;
 • toegang heeft tot een toereikende hoeveelheid water van passende kwaliteit of op een andere wijze aan zijn behoefte aan vocht kan voldoen;
 • voldoende verse lucht of zuurstof krijgt.

Samenvattend:
De zorg voor ouderen moet zich uitstrekken tot de voorwaarden waaronder ouderen zich volledig positief kunnen ontplooien:

 • een ouderen voelt zich goed als de “Vijf Vrijheden” zijn geborgd.
 • daarvoor is het nodig, dat de oudere vrij is van intense angst, pijn en andere negatieve ervaringen.
 • de ouderen moet goed functioneren, een bevredigende gezondheid hebben, een normale groeiperiode doormaken.
 • De oudere moet normaal functionerende fysiologische- en gedragssystemen ontwikkelen.
 • Maar ook: de oudere moet een normaal leven kunnen leiden in een verrijkt leefmilieu en in gezelschap van soortgenoten.

  Indien bij ouderen een situatie wordt geconstateerd, die niet aan het bovenstaande voldoet, worden de ouderen in beslag genomen en elders opgenomen.

Vraag: Zijn dergelijke gedetailleerde en vergaande regels ook voor de ouderenzorg geldend?

Wim van Lint